این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهرو انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار است.

شماره جاری: دوره 14، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 1-100 

1. ارزیابی و ارائه راهکار جهت کاهش فلزات سنگین آب زیرزمینی دشت گرمسار

صفحه 1-14

مسلم سلطانیان؛ حسین حسن پور درویشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمد نصری


5. گوگرد زدایی از زغال سنگهای کک شو طبس

صفحه 59-67

مسلم سلطانیان؛ حسین حسن پور درویشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمد نصری؛ سید محمد هاشمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی