این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهرو انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار است.

شماره جاری: دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 1-100 

2. بررسی پتانسیل مخاطرات اثر گذاری کمی و کیفی بر منابع آب شرب روستاهای حوضه آبریز جاجرود در سامانهGIS

صفحه 17-25

امیرحسین کیارزم؛ سیده هدی رحمتی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مجتبی صیادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2008-4250