این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهرو انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار است.

شماره جاری: دوره 14، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 1-34 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی