این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهرو انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار است.

شماره جاری: دوره 14، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 1-90 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2008-4250
شاپا الکترونیکی
2717-235X