این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهرو انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار است.

شماره جاری: دوره 12، شماره 45، زمستان 1397 

4. بررسی و شناسایی منابع و متغیرهای آلاینده آب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر

صفحه 39-48

مریم خدابخشی؛ فرح ناز کریم زاده؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه