نویسنده = خسرو شفیعی مطلق
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و GIS

دوره 10، شماره 34، بهار 1395، صفحه 69-86

خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پر همت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی


2. بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و GIS

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 55-71

خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی


3. بررسی علل تخریب و ناپایداری چاههای عمیق و بهره برداری آب در کهگیلویه

دوره 8، شماره 26، بهار 1393، صفحه 57-66

خسرو شفیعی مطلق؛ امیر رضا سالمیان؛ علی اکبر افشین