نویسنده = احمد ادیب
تعداد مقالات: 8
1. انتخاب روش حفاری تونل مترو تهران بر اساس روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل عددی روش انتخاب شده

دوره 8، شماره 26، بهار 1393، صفحه 41-56

امیر حسین رستمی؛ هادی مختاری؛ حسن بخشنده امنیه؛ احمد ادیب


3. تحلیل برگشتی تونل راه آهن قزوین رشت با استفاده از داده های ابزار نگاری

دوره 6، شماره 18، بهار 1391، صفحه 48-62

کامبیز هدایت نسب؛ احمد ادیب؛ کامران گشتاسبی؛ مسعود منجزی


4. لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه ساختگاه سد خرسان 1-5

دوره 5، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 7-20

محسن پور کرمانی؛ احمد ادیب؛ ناصر احمدی کمیجانی؛ اعظم لباف خانیکی


6. تعیین میزان آسیب پذیری لرزهای رواق شرقی مصلی تهران با استفاده از میکروترمور

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 37-48

دیاکو حریری؛ محمد علی ریاحی؛ احمد ادیب


7. نقش سازندهای زمینشناسی بر آیفیت آبهای زیرزمینی شمال شهر خرم آباد

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 71-84

سیامک بهاروند؛ احمد ادیب؛ احمد احمدی خلجی؛ مصطفی یوسفی راد