نویسنده = علی اکبر افشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل تخریب و ناپایداری چاههای عمیق و بهره برداری آب در کهگیلویه

دوره 8، شماره 26، بهار 1393، صفحه 57-66

خسرو شفیعی مطلق؛ امیر رضا سالمیان؛ علی اکبر افشین