نویسنده = بهنوش خوش منش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقادیرعناصرآلوده کننده رسوب رودخانه کرج در محدوده اسلامشهر (جنوب تهران)و اثرات سوءآن بر محیط زیست پیرامون

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 85-103

فرح ناز کریم زاده؛ مریم خدابخشی؛ بهنوش خوش منش؛ افشار ضیاء ظریفی