نویسنده = علی سلگی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل درزه نگاری بخش شمالی ناحیه دماوند و ارزیابی خطر زمین لغزش

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 83-96

علی کریم پور؛ محسن پور کرمانی؛ علی سلگی


2. الگوی ساختاری و لرزه خیزی جنوب قم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 35-44

محسن پورکرمانی؛ مهدی نظری زاده؛ روح اله ندری؛ علی سلگی؛ محمد محجل


3. تاثیر جریان هیدرودینامیک در کج شدگی سطح تماس نفت - آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس

دوره 6، شماره 21، زمستان 1391، صفحه 19-32

ماهرخ فرود؛ محمدرضا کمالی؛ علی سلگی؛ علی صنوبر؛ پوران نظریان سامانی