نویسنده = محسن پور کرمانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل درزه نگاری بخش شمالی ناحیه دماوند و ارزیابی خطر زمین لغزش

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 83-96

علی کریم پور؛ محسن پور کرمانی؛ علی سلگی


2. لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه ساختگاه سد خرسان 1-5

دوره 5، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 7-20

محسن پور کرمانی؛ احمد ادیب؛ ناصر احمدی کمیجانی؛ اعظم لباف خانیکی


3. ساختار گسل شمال قزوین و گسلهای بخش شمال خاوری قزوین

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 18-28

زهرا آرام؛ محسن پور کرمانی