نویسنده = راضیه محمدی
تعداد مقالات: 2
1. سنگ نگاری، ژئوشیمی و کانی زایی سرب در منطقه هزارآباد )آشتیان(

دوره 6، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 49-63

علی رضا حدادپور؛ راضیه محمدی؛ هادی گلزار