نویسنده = همایون خوشروان
تعداد مقالات: 2
1. بازسازی نوسانات دیرین دریای خزر در کواترنری

دوره 5، شماره 14، فروردین 1390، صفحه 31-44

همایون خوشروان؛ سمیه روحانی زاده


2. تعیین شدت آسیبپذیری لرزهای سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 49-60

همایون خوشروان؛ جواد ملک؛ حامد بریمانی؛ احمد هاشمی