کلیدواژه‌ها = حاشیه غیر فعال
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی، پتروگرافی و خاستگاه تکتونیکی ماسهسنگهای دونین فوقانی سازند ایلانقره، شمالغرب ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 19-30

عادل نجف زاده؛ محمد حسین آدابی؛ مهدی جعفرزاده؛ خسرو خسرو تهرانی