ارزﯾﺎﺑﯽ آﻟﻮدﮔﯽ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آﻟﻮدﮔﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻮدﮔﯽ، ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻮدﮔﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻏﻨﯽ ﺷﺪﮔﯽ و ﺷﺎﺧﺺ زﻣﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮ د.  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 12 ﻧﻤﻮﻧﻪ از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎﻻب از ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﮐﻞ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، آرﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﮐﺒﺎﻟﺖ، ﮐﺮوم، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن، ﻧﯿﮑﻞ، ﺳﺮب،واﻧﺎدﯾﻢ و روی در رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ ای و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن زاد اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ آرﺳﻨﯿﮏ، ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن، ﻧﯿﮑﻞ، ﺳﺮب دارای ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﮐﻮد در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﻻب اﻣﯿﺮﮐﻼﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آﻟﻮدﮔﯽ نسبت ﺑﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﻻب ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﮐﯿﺰه ای اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها