ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮاﻫﻪای ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻏﻨﯽﺷﺪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﯽ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻤﯽ در ﺑﺮﮔﻪ 1:100000 ﭘﺎرﯾﺰ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی