پهنه بندی استان لرستان از دیدگاه جایابی خاک چال‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگرچه گزینه­های مختلفی از قبیل خاک چال­ها، سوزاندن زباله­ها، تبدیل به کود و تجزیه بی­هوازی برای دفع پسماندهای شهری وجود دارد ولی معمول­ترین روش در کشورهای در حال توسعه روش دفن زباله است. انتخاب جایگاه مناسب برای خاک چال­ها یکی از مهمترین بخش­های فرایند دفن زباله است. روش­های مختلفی برای جایابی خاک چال­ها در منابع معرفی شده است. طی فرایند جایابی خاک چال ها، با استفاده از پارامترهای مختلف شامل لایه های اطلاعاتی رقومی شده زمین شناسی، گسل ها، شیب زمین، پوشش گیاهی، مناطق مسکونی، راه ها، مناطق محافظت شده، منابع آب زیرزمینی، سدها، شبکه آبراهه­ها، بارش و تبخیر، فرایند جایابی صورت می گیرد. در این مقاله سه روش شامل روش وزن دهی تجمعی ساده، روش فازی و روش دورگه عصبی - فازی( ANFIS)  برای جایابی خاک چال­های شهری استان لرستان بکار گرفته شد و نتایج به دست آمده از این سه روش با هم مقایسه گردید. جهت سنجش میزان اعتبار نتایج به دست آمده از روش های مختلف، با انجام مطالعات میدانی شرایط طبیعی زمین با نقشه های تهیه شده مقایسه شد. نقشه­های تهیه شده به روش  وزن دهی تجمعی و فازی به ترتیب دارای 43 و 65 درصد انطباق با شرایط واقعی زمین هستند در حالیکه نقشه روش دورگه عصبی - فازی دارای انطباق 55 درصدی با شرایط طبیعی است.

کلیدواژه‌ها