کانی شناسی و ژئو شیمی و آلودگی عنصری طلا،مس و نقره در غرب باغات( شمال حاجی آباد)

نویسندگان

1 دانشیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 کارشناس آزمایشگاهی زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

چکیده

محدوده مورد مطالعه در استان هرمزگان و در پهنه سنندج-سیرجان واقع است.پهنه مذکور مراحل دگرگونی و ماگماستیم فراوانی پشت سر گذاشته و فعال ترین ناحیه ساختاری ایران از لحاظ زمین شناسی است.فرایندهای دگرگونی و ماگماتیسم سبب شده است تا توان معدنی این پهنه در خور توجه باشد.طلا،آهن،مس،کرومیت،سنگ چینی و نما و سیلیس مهمترین توان معدنی این پهنه است.این محدوده عمدتا از مجموعه های سنگی پالئوزوئیک و مزوزوئیک دگرگون شده تشکیل شده است.با توجه به مطالعات ژئوشیمیایی سنگی و آبراهه ای،میزان طلا تقریبا به مقدار 4 و مس 116 برابر نسبت به حر کلارک غنی شدگی نشان می دهند.بر اساس داده های ژئو شیمیایی و داده های XRD و وجود مجموعه کانیهایی مثل کلریت،اپیدوت،آلبیت،کلسیت و پیریت احتمال وجود ناحیه دگرسانی زون پروپیلیتیک را بیش از پیش تقویت میکند.همچنین در برخی از مناطق با توجه به فراوانی اپیدوت میتوان آلتراسیون اپیدوتی را نیز منظور کرد.نفوذ آنزیتها به داخل آهکها،آنها را دچار آلتراسیون پیریتی و هماتیتی کرده است.با توجه به وجود تخلخل در آهکها و آلتراسیون های ذکر شده،آهکهای مذکور(غرب محدوده) زمینه مناسبی جهت کانی سازی مس و طلا را دارا می باشند که بایستی ورد اکتشافات بعدی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها