ارزیابی آلودگی ارسنیک در دامهای منطقه تکاب در استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شیراز

2 استاد زمین شناسی دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

4 دستیار تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

5 دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور بررسی اثرات مسمومیت آرسنیک در دامهای منطقه تکاب،غلظت عنصر آرسنیک در نمونه های خاک،علوفه،آب آشامیدنی و خون دام اندازه گیری شد.غلظت آرسنیک در آب شرب دامهای منطقه کمتر از غلظت مجاز اعلام شده توسط سازمان بین المللی است.محاسبه ضریب آلودگی و شاخص زمین انباشت در بیشتر نمونه های خاک کشاورزی منطقه مورد مطالعه ،نشاندهنده وجود آلودگی آرسنیک است.مقایسه میانگین غلظت آرسنیک در نمونه های گیاهی منطقه با حد مجاز غلظت آرسنیک در علوفه دام،افزایش 53 برابری را نشان داد.غلظت عنصر آرسنیک در نمونه های خون نسبت به منطقه شاهد بالاتر ،اما در کستره غلظت طبیعی است.شاخص های خون شناسی دام های مورد مطالعه مانند PCV,RBC,HBنیز در محدوده طبیعی ارزیابی شدند.نتایج نشان داد به رغم بالا بودن غلظت آرسنیک در خاک و گیاه،آرسنیک به دام منتقل نشده و مسمومستس را باعث نگردیده است.این پژوهش نشان میدهد که آلودگی آب شرب دام احتمالا مهم ترین عامل در مسمومست دام در مناطق آلوده است.

کلیدواژه‌ها