نقش آلودگی فلزات سنگین (سرب،کادمیوم،مس،روی ،نیکل و کروم) بر تراکم و پراکنش روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر(حدفاصل عباس آباد تا رامسر)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشکده علوم طبیعی واحد سواد کوه

4 استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

5 استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

به منظور شناسایی و تعیین ارتباط روزنه داران کفزی ساحل جنوبی دریای خزر(حدفاصل عباس آباد تا رامسر) با عوامل محیطی و فلزات سنگین (سرب،کادیوم،مس،روی،نیکل،کروم) تاثیر این فلزات بر تنوع و تراکم روزنه داران کفزی در این منطقه بررسی شد.نمونه برداری در فصل بهار(خرداد1391) از 5 ترانسکت و در 4 عمق(5،10،15،20) انجام شد.غلظت فلزات سنگین درصد مواد آلی کل (T.O.M) و قطر ذرات رسوبی با استفاده از روشهای آزمایشگاهی و میزان فاکتورهای محیطی آب مجاور بستر از جمله شوری،دما،هدایت الکتریکی(EC),اکسیژن محلول و اسیدیته (PH)در حین نمونه برداری اندازه گیری شد.میانگین غلظت فلز سرب 48.08،کادیوم3.30،مس20.86،روی64.76،نیکل36.50 و کروم 36.92 قسمت در میلیون(ppm),میانگین درصد مواد آلی کل 3.59 درصد میانگین قطر ذارت رسوبی0.21 میلیمتر تعیین شد.همچنین میانگین شوری 13 قسمت در هزار (ppt),دمای آب مجاور بستر 26.09 درجه سانتیگراد،هدایت الکتریکی 18.62 میکروژیمنس بر سانتی متر اکسیژن محلول 9.98 میلیگرم بر لیتر و اسیدیته(PH) 8.34 بود.در منطقه مورد بررسی،4 گونه روزنه داران کفزی متعلق به 3 جنس از 3 خانواده از یک راسته جداسازی و شناسایی شد.گونه Ammonia beccarii با داشتن بیشترین فراوانی و بیشترین تراکم به عنوان گ.نه غالب شناسایی شد.بافت رسوبس بستر ترکیب ناهمگنی از رس،سیلت،شن و ماسه بود.بیشترین درصد رسوبات منطقه مورد مطالعه را ماسه ریز و بسیار ریز ،رس و سیلت تشکیل داده است.نتایج بررسی ها حاکی از همبستگی مثبت میان تراکم روزنه داران کفزی و فاکتورهای محیطی(درجه حرارت،غلظت اکسیژن محلول،عمق،هدایت الکتریکی،درصد مواد آلی)در منطقه مورد مطالعه بود که این امر بیانگر افزایش تراکم این روزنه داران با افزایش فاکتورهای محیطی است.علاوه بر آن اختلاف معنی دار و همبستگی بین فاکتورهای محیطی و فلزات سنگین و تنوع روزنه داران کفزی مشاهده نشد.برای هیچ یک از فلزات مورد مطالعه اختلاف معنی داری در عمق های مختلف مشاهده نشد و مقادیر فلزات سنگین در محدوده مجاز قرار دارند.همچنین مشاهده روزنه داران کفزی دارای ناهنجاری ریختی در ساختار پوسته در این منطقه نشانگر وجود آلودگی نسبی بستر سواحل جنوبی دریای خزر در منطقه عباس آباد تا رامسر می باشد

کلیدواژه‌ها