تاثیر پساب تصفیه خانه فاضلاب روستای پورکان بر متغیرهای کیفی آب رودخانه کرج

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب روستایی

چکیده

امروزه رودخانه ی کرج بیش از هر زمان دیگری به واسطه تاثیر مخرب ناشی از شهر چند میلیونی تهران به انواع آلودگی ها و تخریب محیط زیست گرفتار شده است،بنابراین مطالعه ی کیفیت آب رودخانه کرج با هدف بررسی وضع موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این مطالعه با هدف بررسی نقش تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای پورکان(در جاده کرج-چالوس)بر روی کیفیت آب رودخانه کرج صورت گرفته است.در تحقیق حاضر،نمونه رداری از 4 ایستگاه ورودی و خروجی،قبل و بعد از تصفیه خانه فاضلاب روستای پورکان به صورت فصلی طی چهار مرحله انجام شد.غلظت شاخص های NO,NH,PO,BOD,COD,TSS,PH بر اساس روشهای پیشنهاد شده ددر مرجع استاندارد متد مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به نتایج نمونه ها ،تجزیه و تحلیل از طریق مطالعات آماری صورت گرفت.نتایج حاصل از تجززیه و تحلیل فیزیکی،شیمیایی و میکروبی نمونه ها نشان داد که تصفیه خانه کارایی مناسبی را در کاهش پارامترهای اساسی از جمله COD,TSS و کلی فرم گوارشی (خصوصا در فصل تابستان)نداشته و در اکثر موارد ،این پارامترها بالاتر از حد مجاز بوده است.آب رودخانه کرج نیز در طول مسیر تقریبا از وضعیت ثابتی برخوردار است و در نتیجه،ورود پاب به رودخانه کرج تاثیر منفی حادی در بر نداشته است .لذا با توجه به نتایج،برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود ضروری به نظر می رسد که با حلوگیری از تخلیه مستقیم پاب به رودخانه،اصلاح عملکرد تصفیه خانه،بهینه سازی سیستم فیلتراسیون و استفاده از پاب در تغذیه مصنوعی ،کشاورزی این نقایض رفع میگردد.

کلیدواژه‌ها