اثرات زیست محیطی آلودگی زمین های کشاورزی کلان شهر اصفهان به آفت کشهای ارگانوکلره و ارگانوفسفره

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شیراز

2 استاد گروه علوم زمین دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه علوم زمین دانشگاه شیراز

4 کارشناس پژوهشی اداره کل محیط زیست اصفهان

چکیده

امروزه استفاده از آفت کشها بسیار زیاد و رایج شده است و مسلما بسیاری از آنها بیش از حد نیاز مصرف می شوند.آفت کشها انواع متعددی دارند و دو گروه اصلی آفت کشهای آلی را ،آفت کشهای ارگانوکلره و ارگانوفسفره تشکیل می دهند.در این مطالعه تعداد 13 نمونه خاک سطحی زمینهای کشاورزی واقع در شعاع 60 کیلومتری مرکز کلان شهر اصفهان  در زمستان 1390 و بهار 1391 و 10 نمونه از آب شطحی و زیر زمینی در بهار 1391 برای اندازه گیری این دو گروه آفت کش برداشته شد. در این مطالعه غلظت باقی مانده 8 آفت کش ارگانوکلره و 9 آفت کش ارگانوفسفره در نمونه های خاک و آب اندازه گیری شد.نتایج نشان می دهد که در تمتم نمونه های آب ،غلظت باقی مانده آفت کشها پایین تر از حد مجاز می باشد. از بین آفت کشهای ارگانوکلره اندازه گیری شده در خاک متابولیتهای  ترکیب (DDD.DDE)DDT مقادیر بالایی را نشان دادند.در مورد آفت کشهای ارگانوفسفره در خاک،غلظت ها وابسته به عوامل متعددی از جمله نیم عمر،زمان نمونه برداری پس از سم پاشی زمین کشاورزی و میزان مصرف آفت کش دارد.غلظت اندازه گیری شده این ترکیبات بیش از حد مجاز است.

کلیدواژه‌ها