بررسی ارتباط بین پدیده دولومیتی شدن و رخساره های میکروسکوپی سنگهای کربناته کرتاسه زیرین گوشفیل(جنوب غربی اصفهان)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

3 استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

4 استادیار دانشکده علوم زیمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

 
واحدهای دولومیتی مورد مطالعه بر اساس پتروگرافی حاوی 5 دسته دولومیتهای خیلی ریز  تا ریزبلور بی شکل،دولومیتهای ریزبلور  تا متوسط بلور شکل دار ،دولومیتهای متوسط بلور نیمه شکل دار ،دولومیتهای متوسط تا درشت بلور بی شکل(زین اسبی) و دولومیتهای درشت بلور پرکننده حفرات می باشد.مطالعه بر روی نحوه دولومیتی شدن فراگیر ،حاکی از آن است که نهشت دولومیت طی یک مرحله صورت نگرفته و در زمان طولانی روی داده است.بر اساس مطالعات میکروسکوپی به روش (white card) 7 ریز رخساره:اائید پکستون/گرینستون،میلیولیدا مادستون/وکستون،مادستون،مولوسکا مادستون/وکستون،اربیتولینا مادستون/وکستون،پلوئید پکستون/گرینستون،اائید وکستون در ستون دولومیتی شناسایی شد.6 ریز رخساره اائید پکستون/گرینستون،میلیولیدا مادستون/وکستون،مادستون،مولوسکا مادستون/وکستون اربیتولینا مادستون/وکستون،پلوئید پکستون/گرینستون در مقاطعی مشاهده شد که دولومیت نوع 4 بیشترین درصد را دارد.مجموع این مشاهدات می تواند بیانگر آن باشد که پدیده دیاژنز در برش مورد مطالعه به صورت گسترده ای عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها