پتروگرافی و ژئو شیمی سنگهای آتشفشانی بازیک کوه قرینه شمال شرق قروه(غرب ایران)

نویسندگان

1 استادیار گروه زیمن شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 کارشناس ارشد زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

 
آتشفشان قرینه از مناطق آتشفشانی قروه-تکاب در کمربند سنندج سیرجان و در منطقه قزلچه کند می باشد.بر اساس مطالعات پتروگرافی زنوکریست کواتز و پلاژیوکلاز و زنولیتهای گرانیتوییدی در ترکیب این سنگها مشاهده میشوند.فنوکریستها،زنوکریست و زنولیتها در زمینه ریز بلور با بافت پورفیریک با خمیره میکرولیتی تا شیشه ای حفره دار دیده می شوند.کلیه سنگها دارای ترکیب بازالت،الیوین بازالت و آندزیت بازالت می باشد.بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای آلکالن بازیک مورد مطالعه جز سنگهای آلکالن سری شوشونیتی درون صفحه ای طبقه بندی می شوند.آنومالی های مثبت و منفی در الگوهای بهنجار شده عناصر کمیاب ناسازگار نشان از آلایش با مواد پوسته ای و پدیده هضم دارد.بررسی نسبت عناصر Litofil Ion Larg
REE)Rare Earth Elements( ٚ‌HFSE‌)High Field Small Elements(، LILE‌)Elements حکایت از یک منشا غنی شبیه به بازالت های اقیانوسی  OIB)Ocean Island Basalt(  داشته و نقش پوسته های میانی ،پایینی را در آلایش ماگمایی،موثرتر از نقش لیتوسفر زیر قاره ای می داند.

کلیدواژه‌ها