ارزیابی خواص مخزنی سازندهای کنگان ودالان در میدان گازی پارس جنوبی از نگارهای چاه پیمایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 مدیر علوم زمین شرکت نفت و گاز دانا و مدرس دانشگاه

3 استاد گروه زمین شناسی

چکیده

میدان گاز پارس جنوبی یکی از میادین جنوب غربی ایران در حوضه ی رسوبی زاگرس بوده و شامل دو مخزن کنگان و دالان است .سازندهای کنگان و دالان به گروه دهرم تعلق دارند و از مهمترین مخازن گازی در ناحیه خلیج فارس محسوب می شوند ارزیابی خواص پترویزیکی در چاه مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات نمودارهای چاه پیمایی و بهره گیری از نرم افزار تخصصی geolog6.6 و روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی (probabilistic) انجام گرفت .برای اندازه گیری دقیق تصحیحات لازم بر روی نمودارها با در نظر گرفتن محل های ریختگی ،اثرات محیطی،اثرات گازو شیل انجام شد.بعد از انجام تصحیحات لیتولوژی سازندهای کنگان و دالان با استفاده از کراس پلات نوترون-چگالی تعیین شد.آنالیز فوق نشان می دهد که این سازندها اساسا آهکی و در بعضی فواصل دولومیتی است با توجه به لیتولوژی،حجم شیل،حضور نهشته های تبخیری و تخلخل سازند کنگان به دو بخش K1وK2 و همچنین سازند دالان به دو بخش K3 وK4 تفکیک می شود .نتایج به دست آمده نشان می دهد که بخش K2 سازند کنگان و بخش K4 سازند دالان از نظر مقدار اشباع شدگی،تخلخل و لیتولوژی شرایط یک مخزن مناسب را دارد میانگین تخلخل موثر و اشباع آب موثر برای سازند کنگان به ترتیب 9.7% و9.45% و برای سازند دالان 8.2% و 8.65% به دست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها