ارزیابی اثرات نانوذرات رسی افزوده شده بر خاک دپوی دفن زباله در کاهش نفوذ پذیری و کنترل شیرابه زباله های شهرستان بناب

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه یزد

2 استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تبریز

3 استادیار زمین شناسی-تکتونیک دانشگاه یزد

چکیده

دفع مواد زائد جامد یکی از معظلات شهر نشینی می باشد.دفن آخرین عنصر موظف در سیستم مدیریت مواد زائد جامد و سرنوشت نهایی تمام مواد زائدی است که ارزشی ندارند و باید دور ریخته شوند.دفن بهداشتی روشی مهندسی جهت دفن مواد زائی جامد در زمین،جهت ممانعت از آسیب زدن در محیط زیست می باشد.دپوها یا محل های دفع زباله،در صورت عدم رعایت اصول مهندسی،بهداشتی و زیست محیطی در مراحل انجام دفن و مراقبتهای بعد از دفن ،محل هایی با توانایی بسیار بالا در ایجاد آلودگی در محیط زیست،آبهای زیر زمینی،آبهای سطحی و حتی خاک میباشد،که موجب نگرانی مردم و مسئولین هستند.یکی از آلودگیهای مهم دپوها،آلوده سازی ناشی از حرکت شیرابه و آلوده کردن آبهای زیرزمینی می باشد.در طراحی و مدیریت این سازه ها،کنترل شیرابه،ساختمان بدنه دپوها،مسیرهای زهکش طراحی شده برای دپوها،از عوامل مهم به شمار می آیند.کنترل و کاهش نفوذپذیری ساختار دپوها از عوامل زیست محیطی مهم می باشد.برای کاهش نفوذپذیری در بدنه آنها از ژئوممبرین ها و لایه های رسی و دیگر مواد نفوذپذیرکننده استفاده میکنند.هدف از این تحقیق،بررسی اثرات نانو ذرات رسی افزوده شده بر خاک دپوی دفن زباله،در کاهش نفوذپذیری بدنه دپو دفن زباله،شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی است.نتایج نشان میدهد افزودن 3 تا9 درصد نانوذرات رسی باعث کاهش قابل توجهی در نفوذبدنی خاک بدنه دپو می گردد،به طوری که مقدار نفوذ پذیری خاک از 3 /25×10-6 به 4/22×10-7 سانتی متر ب ثانیه در شرایط معمولی و از 3/86×10-6 به7/20×10-7 سانتی متر بر ثانیه در شرایط اسیدی و از 2/76×10-6 به2/02×10-7 سانتی متر بر ثانیه در شرایط آلکالی یا بازیک شیرابه می رسد.بنابراین،با افزودن مواد رسی و نانو ذرات رسی کاهش قابل توجهی در نفوذ پذیری بدنه دپو در عبور دادن شیرابه می گردد.

کلیدواژه‌ها