مقایسه وضعیت پایداری شیروانی های خاکی جناح چپ و راست سد مخزنی پایین سیاه پیشه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 کارشناس ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این مقاله سعی شده است علل وقوع ناپایداری دیواره سد پایین سیاه پیشه در جناح چپ و راست سد از نظر پتانسیل لغزش دامنه مورد ارزیابی قرار گرفته و به بررسی راهکارهای پایدار سازی و تثبیت دیواره های سد با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادیو محدودیتهای موجود پرداخته شود.بدین منظور دز گام اول بازدیدهای صحرایی انجام و عوارض مهم و عناصر تکتونیکی شناسایی گردیده و پس از جمع اوری مجموعه اطلاعات زیرسطحی موجود به منظور تعیین گسترش عمقی توده لغزشی با استفاده از داده های حاصل از گمانه های (سونداژ) اکتشافی که در مراحل مطالعات طرح سد حفاری شده اند.جابجایی توده لغزشی شناسایی شد.با تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده لغزشی برای انجام تحلیل های پایداری با دقت مناسبی تخمین زده شد.و با استفاده از نرم افزار Slide,V.5 تحلیل های نهایی ناپایداری محدوده مورد مطالعه در امتداد مقاطع عرضی انجام و نتایج تحلیل پایداری در شرایط مختلف:بارگذاری افت سریع آب مخزن-بارگرانش-شرایط رخداد زلزله و وجود فشار آب برای هر دو جناح سد بررسی شد.نتایج نشان داد که در تمام مقاطع در شرایط بارگذاری افت سریع آب مخزن ضرایب ایمنی دامنه کمتر از 1 تعیین و نشانگر گسیختگی حتمی دامنه ها می باشد.از این رو برای تامین پایداری دامنه ها با توجه به مقایسه انواع روش های پایدارسازی گزینه برتر یعنی روش حفاری خاک بالا دست روی توده لغزشی و خاک ریزی در پایین دست توده لغزشی و تحکیم آن انتخاب و پیشنهاد گردید.در این روش حداقل عملیات خاکبرداری و خاکریزی انجام و بر اساس برآورد محاسبه شده جناح چپ دارای بیشترین حجم عملیات خاکی می باشد.

کلیدواژه‌ها