انتخاب روش حفاری تونل مترو تهران بر اساس روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل عددی روش انتخاب شده

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مهندسی معدن دانشگاهکاشان

2 استادیار گروه صنایع دانشگاه کاشان

3 دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان

4 دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

با عبور تونل از میان توده خاکهای ضعیف،خاک بین تونل و سطح زمین جابجا میشود که توسعه و گسترش این جابجایی ها باعث نسشت در سطح زمین خواهد شد.بنابراین با توجه به ضرورت ایجاد سیستم نگهداری کارآمد در محل اجرای پروژه استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب سیستم نگهداری مناسب در مرحله طراحی تونل ضوروی به نظر می رسد.هدف از این تحقیق انتخاب گزینه مناسب سیستم نگهداری تونل متروی کرج است تا به عنوان یک الگوی مناسب ددر مقاطع بعدی استفاده شود.این الگو بر اساس عوامل فنی،اقتصادی،اجرایی و اجتماعی و فاکتورهای اصلی در محل انجام پروژه انجام شد.که در هر دو روش TOPSISٚوAHP گزینهD روش اطریشی به عنوان گزینه مناسب انتخاب شد.از طرف دیگر نتایج به دست آمده توسط روش عددی المان محدود با نرم افزار PLAXIS نشان داد که روش اطریشی با حداکثر جابجایی 26 میلی متر و 10 میلیمتر نشست در سطح زمین گزینه مناسب است.

کلیدواژه‌ها