بررسی علل تخریب و ناپایداری چاههای عمیق و بهره برداری آب در کهگیلویه

نویسندگان

مربی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

چکیده

 
امروزه مهمترین روش برداشت آب از زیرزمین چه در دنیا و چه در ایران حفر چاههای آب است.چاههای پمپاژ علاوه بر دارا بودن مزایای بهرهبرداری ،همواره دارای مشکلات متعددی نظیر تخریب و ناپایداری ساختار ،کاهش آبدهی،ماسه دهی و جرم گرفتگی و از بین رفتن تجهیزات می باشند.طبق آمارهای موجود 60 درصد از چاههای عمیق حفر شده در منطقه کهگیلویه دارای عمر مفید کمتر از 4 سال می باشند.هزینه زیاد حفر چاههای عمیق و نیز حسلسیت زمین شناسی منطقه و تخریب و از کارافتادگی پی در پی چاههای منطقه ،ضرورت تحقیق و بررسی پیرامون عمر مفید چاههای عمیق و نیز عوامل موثر در تخریب چاهها و روشهای پیشگیری و بهره برداری مناسب از این چاهها را امری اجتناب ناپذیر می نماید..تعداد 18 حلقه از چاههای منطقه جهت آنالیز شیمیایی و دانه بندی تهیه و مورد آزمایش قرار گرفتند.نتایج آنالیزها و مطالعات صحرایی و اطلاعات موجود علل اصلی تخریب و ناپایداری چاهها در منطقه مطالعاتی طراحی نامناسب چاه و وجود لایه های نازک دانه ریز در لایه اشباع و استفاده از اسکرین با اندازه و منافذ نامناسب و افت ناشی از برداشت بی رویه آب و جرم گرفتگی تشخیص داده شد

کلیدواژه‌ها