بررسی میزان عناصر غیر ضروری در سبزیجات برگی زمینهای زراعی آلوده به فلزات سنگین در حومه شهر قدس

نویسنده

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

آلودگی خاک و محصولات کشاورزی پرمصرف از جمله سبزیجات برگی توسط فلزات سنگین بدلیل مدیریت ناصحیح در نظامهای زراعی در دنیا موجبات نگرانی در جوامع بشری را فراهم کرده است.در این تحقیق نمونه برداری از 10 مزرعه برای مطالعات فلزات سنگین (Pb,Ni,Hg,Cd) موجود در سبزیجات برگی  شامل،کاهو (Lactuca sativa),اسفناج(Spinacia oleracea) و جعفری (Petroselinum crispum) انجام گرفته است .به منظور انجام نمونه برداری از سبزیجات برگی،در پایان فصل رشد از هر مرزعه به طور تصادفی 5 نمونه از ابتدا،انتها و وسط هر کرت برداشت شده و سپس میزان آلودگی هر مزرعه به فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصله از این آزمایش نشان داد که اثر تیمار فلزات سنگین تاثیر معنی داری بر سبزیجات برگی داشت.مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین مقدار سرب (0.17mg/kg),جیوه(0.02mg/kg) و کادمیوم(0.12mg/kg) در اسفناج و بیشترین مقدار نیکل (0.10mg/kg) در گیاه کاهو به دست امد.همچنین کمترین مقدار سرب (0.11mg/kg) و کادمیومmg/kg)و کادمیوم(0.08mg/kg) در کاهو ،نیکل (0.08mg/kg) در جعفری و در نهایت فلز سنگین جیوه با (0.02mg/kg)کمترین مقدار را در سبزیجات کاهو و جعفری داشت.

کلیدواژه‌ها