بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفید رود

چکیده

با هدف بررسی نقش متغیرهای هیدروژئوشیمیایی در آلایندگی آرسنیک در منابع آبی دشت سفید رود (استان گیلان) نمونه برداری از آبهای سطحی و زیر زمینی انجام گردید.با انجام انالیزهای اماری مشخص شد که همبستگی متوسط بین متغیرهای فیزیکوشیمیایی (COD,TDS,BODMEC) و مقدار آرسنیک در آبهای سطحی و زیر زمینی منطقه مورد مطالعه وجود دارد.بیشترین آلودگی آرسنیک در آب چاههای فخر آباد و سالکده طی ماه های مهر و آبان مشاهده گردید.فراوانی آرسنیک رابطه غیرمستقیمی با مقدار نیترات  و DO در آبهای سطحی و زیر زمینی نشان میدهد.روشهای مختلف گرافیکی و اماری جهت شناسایی منشا آرسنیک در طول حوضه رودخانه سفید رود مورد مطالعه قرار گرفت.متغیرهای هیدروژئوشیمیایی آبهای سطحی و زیر زمینی به علاوه مجموعه کانیایی و مشخصات رسوب شناسی آبرفتی کواترنری در منابع آبی دشت سفید رود مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد غلظت آرسنیک از نظر مکانی بسیار متغیر می باشد.اطلاعات هیدروژئو شیمیایی نشان داد که آزاد شدن آرسنیک به درون آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه توسط فرایندهای پیچیده ای کنترل می شود که مهمترین این فرایندها عبارتند از:1-انحلال آرسنیک از سطح اکسی-هیدروکسیدهای آهن به عنوان فرایند اصلی آزاد سازی آرسنیک 2-تجزیه و هوازدگی سنگها و کانی های حوضه، 3-ترکیب کانی شناختی آبخوان 4-ورود نمک(از نهشته های تبخیری و نفوذ آب دریا به آبخوان 5-فرایندهای تبادل یئنی(کانی های رسی در سنگهای زسوبی) 6-سرعت و مقدار جریان آب 7-میزان بارش باران 8-فعالیتهای انسانی

کلیدواژه‌ها