مطالعه و بررسی زمین شناسی زیست محیطی قابلیت جذب عناصر پرتوزا توسط گیاهان در منطقه ناریگان(ایران مرکزی)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران

2 کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران

چکیده

منطقه ناریگان در استان یزد و در منطقه متالوژنی بافق-ساغند و منطقه ساختاری ایران مرکزی قرار گرفته،و از لحاظ واحدهای لیتولوژی دارای طبقات آهکی سازند ریزو و سنگهای نفوذی می باشد.از آنجا که منطقه مورد مطالعه دارای تمرکزهای بالاتر از استانداردهای بهداشتی عناصرپرتوزا و برخی عناصر ردیابشان میباشند،همچنین این عناصر قادر به تحرک در خاک و مهاجرت به درون بافت های گیاهی از طریق جذب ریشه ای توسط گیاهان و سپس انتقال به بدن جانداران هستند،میتوانند از طریق ساطع کردن امواج نیز جانداران را در معرض خطر قرار دهند.بنابراین در این پژوهش در راستای بررسیهای زیست محیطی در منطقه ناریگان همزمان با تعیین تنوع زیستی گیاهان و جانوران منطقه اقدام به برداشت 15 مورد نمونه گیاهی و نیز خاک پای ریشه آنها گردید.به منظور اندازه گیری میزان عناصر پرتوزا،توسط(HPGe)مورد بررسی قرار گرفتند.داده های به دست آمده از بررسی این گیاهان نشان داد که اکثر نمونه ها دارای مقادیر زیادی از عناصر پرتوزا،Ra226, CS137,K40,U, Th232 می باشند که،این میتواند به عنوان یک خطر زیست محیطی تلقی گردید.همچنین مطالعه گیاهان منطقه و نمونه های برداشته شده از خاک پای ریشه گیاه گون نشان داد،این گونه گیاهی به لحاظ ژئوبوتانی می تواند یک معرف برای دو عنصرThوU در منطقه ناریگان قلمداد گردد.

کلیدواژه‌ها