بررسی چگونگی و خاستگاه توده گرانیتوئیدی حاجی آباد (جنوب بوئین زهرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پیترولوژی،دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توده گرانیتوئیدی حاجی آباد با وسعت تقریبی 90کیلومتر مربع در 135کیلومتری جنوب غرب تهران و 7کیلومتری جنوب
شهرستان بوئین زهرا واقع شده است. این توده با سن تقریبی 39/2 ±3/2میلیون سال در سنگهای بخش مرکزی زون ارومیه – دختر
جایگزین شده است و دارای طیف ترکیبی سینوگرانیت، مونزوگرانیت ، گرانودیوریت و گرانوفیر میباشد. توده گرانیتوئیدی مورد
مطالعه از لحاظ سری ماگمائی از نوع کالکوآلکالن با پتاسیم متوسط تا بالا و از لحاظ شاخص اشباع از آلومین، متĤلومین میباشد.
بررسی های صحرائی، مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان میدهد که این توده از نوع گرانیتوئیدهای تیپ Iدما بالا یا نوع I
کوردیلر و معادل سری مگنتیتی میباشند

کلیدواژه‌ها