پتروگرافی رخساه های بخش های زیرین سازند لالون وتعیین محیط رسوبی آن در برش الگو،شمال شرق تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

2 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

خش زیرین سازند لالون در برش الگو عمدتاً ماسه سنگی میباشد. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و مشاهدات صحرایی بخش
زیرین سازند لالون از چهار گروه رخسارهای ساب آرکوز، ساب سدآرنایت، فلدسپاتیک سدآرنایت و سدآرنایت تشیکل یافته است.
دانههای اصلی تشکیل دهنده رخسارههای فوق کوارتز، خرده سنگ و فلدسپات میباشد. محیط رسوبی بخش زیرین سازند لالون در
برش الگو رودخانة مئاندری میباشد. نهشتههای بخش مذکور دارای سیکل رسوبی ریز شونده به سمت بالا است. لایه بندیهای
متقاطع و لامیناسیون ها و قالب رسوبات تبخیری از جمله ساختمان های رسوبی موجود در این سازند میباشد

کلیدواژه‌ها