بررسی کانی های رسی حوضه آبخیز کردان منطقه ساوچلاغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

چکیده

منطقه مورد مطالعه دارای وسعتی بالغ بر 360کیلومترمربع است. برای مطالعه کانیهای رسی منطقه از سطح مخروطافکنه رودخانه
کردان نمونهبرداری شده است. نمونهها براساس دیفراکتومتری اشعه ایکس مورد آزمایش قرار گرفتـه و نتـایج آن عبـارت اسـت از:
کانیهای رسی غالب در منطقه کلریت و ایلیت میباشد. این کلریت از تخریب توفهای سبز حاصل شده که منـشا وراثتـی دارد و
با آنچه در سنگها و توده اصلی بالادست وجود دارد اختلافی ندارد. به طرف پایین دست حوضه به دلیل تجزیـه از میـزان کلریـت
کاسته شده و بر مقدار ایلیت افزوده میشود که این امر به نحوی نقش هوازدگی را نشان میدهد. به طوری که در نمونه ) ( B1میزان
کلریت 65درصد و در نمونه ) ( SM2به 41/4درصد کاهش مییابد ، مقدار ایلیت از 35درصد بـه 58/6درصـد افـزایش یافتـه
است. در این حوضه مونت موریونیت به مقدار کم وجود دارد. یونهای آهن و منیزیم فراوان و پتاسیم کم میباشـد و آب و هـوای
حکمفرما بر ناحیه از نوع خشک تا نیمه خشک بوده است

کلیدواژه‌ها