بررسی بافتی و ترکیبی رسوبات بخش نزدیک ساحل دلتای سفید رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز ملی اقیانوس شناسی ابران

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از نمونه برداری و آنالیز نمونه های رسوبی برداشت شده از بخش نزدیک ساحل دلتای سفید رود )منطقه
کیاشهر- دستک استان گیلان( به بررسی بافتی و ترکیبـی رسـوبات بخـش نزدیـک سـاحل دلتـای سـفید رود پرداختـه و بـا کمـک
پارامترهایی چون جورشدگی، کج شدگی ، میانگین اندازه دانهها و نمودارهای مربوط به آنها، شرایط رسوبگذاری و منشا رودخانهای
یا دریایی بودن رسوبات مشخص گردید. آنالیز نمونههای برداشت شده از پهنه ساحلی )رخـسارههـای فراسـاحل، دونهـا، سـاحل
قدیمه، لاگون، پهنه ماسهای( و واحدهای رودخانهای )سدهای نقطـهای، کانـال روخانـه ودشـت سـیلابی( نـشان داد کـه نمونـههـا
تفاوتهای آشکاری در ویژگیهای رسوبشناسی )جورشدگی، کج شدگی و(... دارند، این تفاوتها ناشـی از فراینـدهای مختلـف
حمل و رسوبگذاری توسط جریان ، امواج و باد میباشد. با قرار دادن پارامترکج شدگی در برابر جورشـدگی مـشخص گردیـد کـه
بیشتر رسوبات منطقه بایمدال و رسوبات رودخانه ای پلی مدال می باشند. با جدا کردن کانیهای سنگین از نمونههـا، آنـالیز ،XRD
تهیه برش نازک از رسوبات سست و بررسی مقاطع، مشخص گردید که مگنتیت و ایلمنیت مهمترین کانی های سـنگین و کـوارتز و
فلدسپات و پلاژیوکلاز مهمترین خرده های موجود در رسوبات منطقه می باشند

کلیدواژه‌ها