بررسی فرآیندهای هیدروژئوشیمیای آبخوان آبرفتی دشت گل گیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

2 کارشناس ارشد آب منطقه ای استان گلستان

چکیده

برای بررسی فرآیندهای موثر بر ترکیب آب زیرزمینی دشت گلگیر، نمایههای اشباع و نمودارهای ترکیبی برای دو دوره خـشک
)شهریور (85و مرطوب )اسفند (85محاسبه و ترسیم گردید. با توجه به گسترش سـازندهای آهکـی و سـولفاته در اطـراف دشـت،
مقادیر نمایههای اشباع کانیهای سولفاته به وسیله کد کامپیوتری PHREEQCمحاسبه شد. در محدوده آبخوان دشت گلگیر، اکثر
نمونهها و در فصول مختلف تحتاشباع بوده و این بدان معناست که این کانیهـا همچنـان مـیتواننـد در آب حـل شـوند. در دوره
مرطوب به دلیل افزایش تغذیه آب زیرزمینی حاصل از بارندگی، نمایه اشباع اکثر نمونهها نسبت به دوره خـشک کـاهش یافتـه، بـه
نحوی که در نمونهبرداری دوره خشک اکثر نمونهها نسبت به کلسیت و دولومیت در حالت اشباع تا فوق اشباع میباشند. بر اسـاس
نمودار ) Mg / (Mg+Caدر مقابل ) SO4 / (SO4+HCO3مشخص گردیده است که نمونـههـای آب چـاههـای شـرب عمیـق
روستای گلگیر، در قلمرو انحلالی کلسیت جای میگیرند در حالی که چاههای کارخانه سیمان واقع در جنـوب دشـت گـلگیـر تـا
حدی به سمت قلمرو انحلال دولومیت متمایل میشوند. بر اساس نتایج نمودارهای ترکیبی عامل اصلی کنترلکننده ترکیب شـیمیایی
آب، فرآیند انحلال کانیهای کربناته و سولفاته بوده، جنس رسوبات و سازندهای زمین شناسی منطقه مهمترین فاکتور تاثیرگـذار بـر
ترکیب شیمیایی آب میباشند

کلیدواژه‌ها