میکروفاسیس ها،محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان درشمال شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس زمین شناسی مدیریت اکتشاف نفت تهران

چکیده

سازند داریان یکی از مخازن مهم نفتی در جنوب غرب ایران است. در این مطالعه، میکروفاسیسها، محیط رسوبی و چینهنگاری
سکانسی سازند داریان در تاقدیسهای سیوند و دشتک در شمال شیراز )زاگرس مرتفع( بررسی شده است. ستبرای این سازند در
برش سیوند 330متر و در برش دشتک 263متر بوده و به طور عمده در برگیرنده سنگ آهک با میان لایههای شیل است. سازند
داریان در نواحی مورد مطالعه با همبری پیوسته بر روی سازند گدوان و با همبری ناپیوسته در زیر سازند کژدمی جای دارد.
بررسیهای صحرایی و آزمایشگاهی سازند داریان منجر به شناسایی سه دسته رخسارهای و 11میکروفاسیس وابسته به محیطهای
دریای باز، سد و تالاب شده است. این رخساره ها در یک پلاتفرم کربناته نوع شلف حاشیه دار پدید آمده اند. بررسی تغییرات
عمودی رخساره های سازند داریان نشان دهنده ی وجود یک سکانس رسوبی )چرخه دسته سوم( است، به طوری که بخش پایینی
دسته رخساره ای پیشرونده ) (TSTاین سکانس در سازند گدوان بوده و دسته رخسارهای پسرونده ) (HSTآن با ناپیوستگی نوع
SB1از سازند کژدمی جدا میشود

کلیدواژه‌ها