تخمین نشت تونل انتقال آب امیرکبیر با بهره گیری از روش های تحلیلی و مقایسه آن با روش SGR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

3 استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از روشهای تحلیلی، میزان نشت آب یز رزم ینی در 110مقطع مختلـف از مسـیر تونـل انتقـال آب امیرکبیـر
)کیلومتر تا (14 1/ 1/3تخمینزده شده است. آنگاه، نتایج حاصله با نتایج حاصل از روش ردهبندی سـاختگاه تونـل ) (SGRمقایسـه
گرد . دی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر در کیلومترهای و 10 1/ 9/3 ،7/4 ،8/7در مناطق خرد شده و گسـله قـرار دارد کـه بـر اسـاس
روش SGRو ن زی محاسبات تحل ،یلی نشت آب زیرزم ینی به تونـل، در ایـن منـاطق متمرکـز شـده اسـت و در فواصـل 10 – 7/8و
/ 14 - 1/ 10 2کیلومتر از مسیر تونل به دلیل زیاد بودن فاصله درزه ها و شکستگی ها در ساختگاه تونل، کم بودن اندازه دهانـه درزه و
پایین بودن مقدار نفوذپذیری، کمترین مقادیر نشت آب زیرزمینی به تونل محاسبه شده است. ب نتایج بدست آمده از رده ندی سـاختگاه
تونل به کمک روش SGRتطابق خوبی را با مقادیر بدست آمده از روش های تحلیلی در محاسـبه میـزان نشـت آب زیرزمینـی بـه
تونل نشان میدهد. بر طبق روش ، SGRبیش از 60درصد از مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر در رده بی خطر قرار گرفته است که بـا
نتایج حاصل از معادلات تحلیلی که مقدار جریانی در حدود /0 026لیتر بر ثانیه در هر متر را نشان میدهد، همخـوانی دارد. از سـوی
دیگر بر طبق روش SGRدر حدود 5درصد از تونل در منطقه بحرانی قرار گرفته است که عمـدتاً منطبـق بـر منـاطق گسـله و زون
خرد شده است که برطبق نتایج حاصل از معادلات تحلیلی مقدار جریانی در حدود /0 46لیتر بر ثانیه در هر متر خواهد داشت

کلیدواژه‌ها