پیش بینی خردایش ناشی از انفجار در معادن - مطالعه موردی:معدن سنگ آهن گل گهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

حفاری و انفجار تقریباً 30درصد کل هزینههای عملیاتی در معادن روباز را شامل میشود که ایـن مقـدار درصـورت ایجـاد قطعـات
بزرگ سنگ و با توجه به نیاز به انفجارهای ثانویه تا 50درصد نیز افزایش مییابد. انفجـار خـوب تنهـا موجـب کـاهش هزینـههـای
مربوط به انفجارهای ثانویه نمیشود بلکه از دیگر پیامدهای یک انفجار خوب میتوان به کاهش آسیبهـای محـیط زیسـتی، اجـرای
آسان مراحل بعد از انفجار یعنی بارگیری، باربری و مراحل خردایش و فرآوری اشاره کرد. با توجه به موارد فوق پیشنهاد مدلی بـرای
پیشبینی ابعاد سنگ خرد شده و تخمین پراکندگی خردایش بسیار مهم است و نتایج حاصـله از آن مـیتوانـد بسـیار سـودمند باشـد.
در این تحقیق با انجام یکسری انفجار در معدن سنگ آهن گل گهر عوامل انفجاری مـؤثر بـر انفجـار و خـردایش سـنگ، بـه وسـیله
طراحی آزمایش به روش تاگوچی و شبکههای عصبی مورد ارزیابی قرار گرفتند و با اجـرای الگـوی بدسـت آمـده از ایـن دو روش
میزان خردایش به ترتیب / 57 5و 60سانتیمتر بدست آمد که به ابعاد سنگ مورد نیاز معدن گلگهر بسی ر ا نزدیک شد. همچنین برخـی
از مشکلات زیست محیطی با اجرای این الگوی انفجاری کاهش یافت

کلیدواژه‌ها