بررسی رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی رسوبات سازند ساچون در برش زرقان (منطقه زاگرس چین خورده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

چکیده

سازند تبخیرى ساچون از واحدهاى سنگ چینه نگاری رسمى جنوب غرب ایـران اسـت . ایـن سـازند در بـرش زرقـان بـا سـتبرای
/ 259 6متر شامل لایه های متناوب از رسوبات شیل/مارن های رنگین ، تبخیری و کربنات است و در بین رسوبات سازند های تاربور
در بالا ورسوبات سازند جهرم در پایین قرار دارد. در برش زرقان، سازند ساچون دارای مرزپایینی از نوع ناپیوسته بـا سـازند تـاربور
و مرز بالایی پیوسته و هم شیب با سازند جهرم می باشد. رخساره های کربناته، تبخیری و آواری در مطالعه رسوبات سـازند سـاچون
در برش زرقان )زون زاگرس چین خورده(، شناسایی گردیده است که در دو کمربند رخساره ای پهنه جزر و مـدی و لاگـون تقسـیم
بندی می شوند. مجموعا 11رخساره و زیر رخساره شناسایی گردیده است .5رخساره در کمربنـد رخسـاره ای پهنـه جـزر و مـدی
4رخساره و زیر رخساره در کمربند رخساره ای لاگون قرار می گیرند و 2رخساره آواری نیز شناسایی گردیده است. ضخامت زیـاد
رخساره های محیط کم عمق و نبودن رخساره هایی که در محیط های عمیق ایجاد می شوند، نشان می دهـد کـه حوضـه رسـوبگذاری
سازند ساچون یک پلاتفرم رمپ بوده است.در چینه نگاری سکانسی برش زرقان سازند ساچون، یک سکانس رسوبی شناسائی شـده
است. یک مرز نوع 1در پائین با سازند تاربور آن را محدود می کنند

کلیدواژه‌ها