پردازش داده های اکتشافی زرشوران و طراحی شکل توده و تعیین ذخیره

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 کارشناس ارشد اکتشاف شرکت مشاوران انرژی تهران

3 کارشناس ارشد اکتشاف شرکت پارس کانی

4 کارشناس ارشد پترولوژی شرکت پارس کانی

چکیده

محدوده زرشوران در جنوب شرق استان آذربایجان غربی قرار دارد و از نظر زمین شناسی بخشی از زون البرز-آذربایجان استو پی سنگ پرکامبرین پسین رخنمون غالب ناحیه زرشوران را تشکیل داده و از کربناتها و سنگهای آتشفشانی  اسیدی تا متوسط تشکیل شده و با یک دگر شیبی مشخص توسط لایه های قرمز الیگومسیون پوشیده می شوند.مهمترین ساختار زمین شناسی که در شکل کانسار نیز موثر است ،طاقدیس بیضوی ایمان خان است.چهره های ساختاری دیگر در کانسار زرشوران،ساختمانهای شکل پذیر و شکنا در راستای شکستگی اصلی با امتداد شمال غرب-جنوب شرق است که مرتبط با کانی زایی هستند.کانی سازی طلا در این کانسار از جهات مختلفی مشابه کانسار اپی ترمال پراکنده در سنگهای رسوبی و به خصوص کربناته(تیپ کارلین کانسار طلا) می باشد.دگرسانی از نوع سیلیسی،سیلیسی-آرژیلی،سریسیتی-آرژیلی،و آلونیتی در محدوده قابل مشاهده است.در اجرای این تحقیق داده های مراحل مختلف در این محدوده جمع آوری شده و سپس در نرم افزار Datamine Studio3 مورد پردازش قرار گرفت.ابتدا نمونه های ژئوشیمی خاک شامل 1427 نمونه بررسی و بالاترین پتانسیل کانی سازی در محدوده مشخص و پاراژنزهای طلا مشخص گردید.سپس با تعیین مقاطع و فضای تخمین بر اساس گمانه های حفاری شده و بررسی آماری بر روی داده و تعیین بهترین روش تخمین که کریجینگ معمولی بود،ارزیابی ذخیره صورت گرفت.در نهایت بر اساس ضخامت ماده معدنی در بخش های مختلف و خطای تخمین بهترین نقاط حفاری جهت بررسی تکمیلی محدوده در شبکه های 50،100،200 متری مشخص شد.
 

کلیدواژه‌ها