امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب انباج برای مصارف مختلف با تاکید بر تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

3 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

5 کارشناس ارشد محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در تمام نقاط جهان سعی بر آن است که به نحوی از فاضلاب تصفیه شده استفاده گردد.در این مطالعه،به منظور امکان سنجی  استفاده مجدد از پساب،متغیرهای کدورت،دما،SAR، TDS , TSS , BOD , COD , EC ، pH ،کربنات،بیکربنات،قلیاییت کلراید،نیترات،سدیم،آمونیاک،منیزیم،کلسیم،کدورت،فسفات، بر و کلیفرم مدفوعی  در پساب تصفیه خانه فاضلاب انباج)در منطقه شمیرانات) در سالهای 1389،1390 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفتند و محدودیتهای موجود در زمینه مصارف مختلف استفاده مجدد شناسایی شد.کیفیت پساب مورد مطالعه برای استفاده مجدد جهت کشاورزی در همه متغیرها به جز میکروبی از نظر استاندارد سازمان محیط زیست ایران مطابقت دارد،متغیرهای TDS,EC،بیکربنات دارای محدودیت کم تا متوسط برای آبیاری هستند.این پساب از نظر شوری و قلیائیت در طبقه C1,C3(متوسط) دیاگرام ویلکاکس قرار میگیرد.پساب برای تغذیه مصنوعی آبخوان ها از نظر متغیر آمونیاک دارای مشکل است و شرایط موجود منطقه مناسب تغذیه مصنوعی نیست.متغیرهای آمونیاک و کلسیم از نظر استانداردهای تخلیه به آب سطحی دارای محدودیت هستند.برای مصارفی مانند پرورش آبزیان و مصارف متفرقه  میزانBOD5 و آمونیاک پساب دارای مشکل است.برای استفاده در صنایع پساب مورد مطالعه در گروه آبهایی قرار میگیرد که از لحاظ مصارف صنعتی دارای کیفیت متوسط هستند.

کلیدواژه‌ها