تحلیل برگشتی تونل راه آهن قزوین رشت با استفاده از داده های ابزار نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار گروه استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

انواع مختلفی از تحلیل های عددی مانند روش عناصر محدود، روش عناصـر مـرزی و روش عناصـر مجـزا در مکانیـک سـنگ و در
کارهای مهندسی برای طراحی سازههای سنگی مانند تونلها، حفریات زیرزمینی، شیبها، فونداسـیون سـد و ... مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرند. در مقاله حاضر، نتایج حاصل از تحلیل برگشتی تونل کوهین واقع در قطعه اول راه آهن قزوین ـ رشـت ارائـه شـده اسـت.
هدف اصلی این مقاله اجرای تحلیل برگشتی تونل یاد شده با استفاده از مدلهای عددی است. برای مدلسازی تونل 2مقطع مختلـف
با استفاده از نرم افزار Flac 2Dتحلیل شده است، که شامل مقاطع 30+150و 30+900میباشند. برای انجام تحلیل برگشـتی، بـازه
مناسب برای پارامترهای ژئومکانیکی با توجه به آزمایشهای انجام شده بر روی مغزهها، تعیـین گردیـد. بـا اسـتفاده از روش مسـتقیم
تحلیل برگشتی، خطاهای بدست آمده از مدلها در چندین گـام تصـحیح و در نهایـت پارامترهـای ژئومکـانیکی کنترلـی در ایسـتگاه
انـدازهگیـری 30+150بـه صـورت ) E = 0.3 GPaمـدول الاستیسـیته ، ( ) C = 0.21 MPaمقاومـت چسـبندگی و( °φ =34
)زاویه اصطکاک داخلی( و در ایسـتگاه انـدازهگیـری 30+900بـه صـورت ) E = 0.3 GPaمـدول الاستیسـیته ،( C = 0.21 MPa
)مقاومت چسبندگی( و °) φ = 35زاویه اصطکاک داخلی( بدست آمده است. پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده از تحلیل برگشـتی
کاملاً در بازه در نظر گرفته شده قرار گرفته و با نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده بر روی مغزهها، مطابقت دارند. بر این اسـاس
و با توجه به تطابق پارامترهای ژئومکانیکی به دست آمده از تحلیل برگشتی با پارامترهای استفاده شده در طراحی تونل، طراحی تونـل
و روش ساخت آن مورد تائید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها