انتخاب روش نگهداری تونل مترو تهران خط 3 فاز 4 با روش TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 ستاد دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 مربی گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 کارشناس ارشد سازه، عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور گنو

چکیده

این تحقیق جهت ارائه طرحی است تا بتوان با استفاده از آن، گزینههای مناسب سیستم نگهداری تونل متروی تهران خـط 3فـاز 4را
مشخص و مناسب ترین گزینه را انتخاب کرد تا به عنوان الگوی مناسب برای مقاطع آتی استفاده شود. این مدل براساس عوامل فنـی
اقتصادی، اجرایی، اجتماعی، سیاسی و عوامل ژئومکانیکی در محل انجام پروژه و با توجه به معیارهای متعدد شکل گرفت. از طرفـی
گزینههای انتخاب سیستم نگهداری تونل مترو، شامل لتیس، تیرآهن، بتن مسلح با استفاده از سیستم قالـببنـدی مـدولار فورپولینـگ
ورق فولادی موجدار و قطعات بتن یپ ی ش ساخته است که در این مدل به کار گرفته شد. لـذا براسـاس ایـن معیارهـا و بـا اسـتفاده از
مدلهای مختلف تصمیمگیری و روشهای جدید تحقیق در عملیات، گزینههای مناسب، اولویـتبنـدی شـده و در نهایـت گزینـه E
)چهارعدد لتیس 18به فاصله 1متر به همراه یلت 1س ،25دستک، یلا 2ه مش و شاتکریت، عـایق، بـتن ر زیـ ی کـف و ینیلا نـگ( بـر
اساس روش TOPSISبه عنوان بهترین گزینه برا یس ی ستم نگهداری مقطع شناخته شد

کلیدواژه‌ها