ژئو تکنیک لرزه ای و تحلیل رفتار دینامیکی خاک در شهر بهاباد،جنوب شرق یزد

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات زمین شناسی و محیط زیست زمین کاو

چکیده

شهر بهاباد در جنوب استان یزد در فاصله 210 کیلومتری شرق شهر یزد قرار دارد.در این تحقیق برای تعیین ویژگیهای دینامیکی خاک و بررسی رفتار زمین در هنگام زلزله،ریزپهنه بندی شهر بهاباد متناسب با میزان لرزه خیزی ناحیه با استفاده از داده های ژئوتکنیکی گمانه های حفر شده در سطح شهر انجام شد.برای تحلیل دقیق اثر ساختگاه از نرم افزار EERA استفاده و نقشه های ریز پهنه بندی به روش کریجینگ به وسیله نرم افزار GIS ترسیم گردید.مطالعات انجام شده نشان داد که مرکز شهر بهاباد نسبت به سایر مناطق از ضریب تشدید بالاتری برخوردار است.منطقه بر اساس نوع زمین به دو نوع،IIBخاک سخت با ضخامت بیش از 30 متر و IIIB خاک با سختی متوسط تقسیم گردید.بیشینه شتاب و ضریب تشدید روی سطح زمین در مرکز شهر نسبت به سایر مناطق افزایش دارد و به سمت حاشیه شهر از مقدار آن کاسته می شود.شتاب طیفی نیز در مرکز و با توجه به قرار گیری زمین نوع IIBبیشترین مقدار بوده و از مرکز به اطراف مقدار ان کاسته می شود.

کلیدواژه‌ها