انتخاب روش بهینه استخراج در معادن سنگهای ساختمانی ایران به روش TOPSIS فازی(مطالعه موردی:معدن سنگ گرانیت گزیک بیرجند)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

برای استخراج معادن سنگهای ساختمانی،روش های مختلفی استفاده شده اند که با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، روشهای قدیمی که مشکلات زیادی داشته اند منسوخ شده اند.انتخاب تکنیک استخراج بهینه معادن سنگهای ساختمانی ،یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است که باید با توجه به معیارهای موثر از جمله معیارهای زیست محیطی ،روش استخراج مناسب انتخاب شود.در این تحقیق روشهای معمول استخراج سنگهای ساختمانی شامل روش سیم برش الماسه،آتش کاری،نعل و پارس و مواد منبسط شونده کتراک و فرکت با توجه به عوامل مختلفی چون کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی،ایمنی و سلامت،کاهش ضایعات،افزایش سود ناخالص،مرغوبیت و کاهش زمان استخراج با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه فازیFUZZY TOPSIS مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.در مقایسه های انجام شده روش استخراج سیم برش الماسه به عنوان مناسبترین گزینه برای استخراج سنگهای ساختمانی پیشنهاد گردید.در این خصوص مطالعه ای موردی نیز در معدن گرانیت گزیک بیرجند با متدلوژی ارائه شده انجلم پذیرفت.نتایج تحلیل ها موید نتایج حاصله از تحلیل کلی بود.

کلیدواژه‌ها