تشکیل مس رسوبی استراتاباند در ماسه سنگ های شلپو واقع در غرب لوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

2 کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، شرکت معدنجویان غرب آسیا

3 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

محدوده مطالعاتی شلپو در غرب لوت و بخش جنوبی بلوک طبس قرار گرفتـه اسـت. لایـههـای سـرخ رنـگ موجـود شـامل مـارن
مادستون، سیلتستون، ماسه سنگ و کنگلومرای ژوراسیک بـالایی- کرتاسـه زیـرین اسـت کـه هـم ارز سـازند سـرخ قـارهای کرمـان
و بخش هایی از سازندهای بیدو و گردو میباشد. سنگ میزبان این کانسار، لیتیک آرنایت یا ساب آرنایت آهکی ساب مچـور اسـت.
بلورهای درشت کالکوسیت به صورت درهم رشد با بلورهای کوچکتر کوولیـت و بـه شـکل نـدول هـای تیـره رنـگ در حفـرات
و فضاهای خالی سنگ تشکیل شدهاند. ترتیب کانیسازی به صورت روتیل، کالکوسیت، کوولیت و مالاکیت میباشـد. کانـهزایـی در
بخش ماسه سنگی قرمز، بر اثر انحلال و شسته شدن مس از لایههای سطحی و حمل و تهنشسـت آن در شـرایط احیـایی موجـود در
زیر سطح ایستایی صورت گرفته است. مقدار مس کانسار 5/1درصد و نقره حدود 11گرم در تن می باشد. بـر اسـاس ایـن مطالعـه
شلپو برای اولین بار به عنوان یک کانسار مس رسوبی نوع استراتاباند معرفی میگر .د

کلیدواژه‌ها