مطالعه ژئو شیمی ،محیط زمین ساختی و سنگ نگاری توده گرانیتوئیدی آستانه اراک(جنوب باختری اراک)

نویسنده

استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

توده گرانیتوئیدی مزبور در 45 کیلومتری جنوب باختری اراک به سن کرتاسه میانی در زون ساختاری سنندج-سیرجان واقع شده است.این توده دارای طیف ترکیب سنگ شناختی شامل:کوارتز دیوریت،گرائودیوریت تونالیت و دایک های مونزوگرانیتی می باشد که در سنگ های دگرگونی ناحیه ای(سریسیتوشیست) تزریق شده است.قرار گرفتن نمونه ها در نمودارهای تمایز محیط زمین ساختی در محدوده گرانیت های کمان های آتشفشانی(VAG) و غنی شدگی نمونه ها از  LILEs و تهی شدگی نسبی آنها از HFSEs و نسبت بالای YbLa و همچنین YbTh (>5) بیانگر ماگماتیسم متاآلومین کمان های آتششانی (VAG) است،وجود آنکلاوهای سورمیکاسه(آندالوزیت،سیلیمانیتو ...)و مقدار نسبت ایزوتوپی حاکی از آلودگی شدید ماگمای حاصل از ذوب بخش گوه گوشته ای،پوسته اقیانوسی فرو رونده (بازالت دگرگون شده) با پوسته قاره ای می باشد،بنابراین احتمالا ماگمای ایجاد کننده این توده وایسته به ماگماتیسم کمان های آتشفشانی حاشیه قاره ها و در اثر فرانش ورقه نئوئتیس به زیر سکوی قاره ای ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها