تطابق چینه شناسی و تغییرات محیطی نهشته ای سازند روته در البرز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

برای بررسی تطابق چینه شناسی و تغییرات محیطی نهشته های سازند در حوضه البرز چهار برش چینه شناسی در ناحیه البرز مرکزی (جنوب نوشهر،چالوس و آمل) و البرز شرقی (غزنوی)مورد مطالعه قرار گرفته است.لیتولوژی سازند روته در حوضه البرز اغلب از سنگ آهک صخره ساز بوده و نهشته های این سازند با رخساره های آواری و رخساره های کربناته(سنگ آهک و دولومیت) مشخص می شوند.این نهشته ها ضخامت زیادی داشته که در برشهای مختلف این ضخامت متغیر بوده است،به گونه ای که ضخامت سازند روته در مقطع منجیر(جنوب نوشهر)493 متر،در برش شمال غربی هریجان(چالوس)200 متر،در مقطع آمل 480 متر و در برش غزنوی(البرز شرقی)این ضخامت به 115 متر می رسد.سن سازند روته با توجه به فسیل های به دست آمده در این برشها آرتینسکین-مرغابین تعیین شده است.براساس مطالعات صحرایی و مقاطع نازک 4 مجموعه رخساره ای که عبارتند از:پهنه جزر و مد(Tidal Flat)،سدی (Barrier)،لاگون(Lagoon)و دریای باز (Open Marine) مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها