کانی سازی مس و نقره در اندیس معدنی جارو، کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

4 کارشن اسارشد زمین شناسی اقتصادی، شرکت مجتمع نگین معادن احیاء سپاهان

چکیده

اندیس جارو در 59کیلومتری جنوب باختری شهرستان کرج و در دامنه شمالی ارتفاعات کوه جارو واقع گردیده است. این منطقـه از
نظر تقسیمات ساختمانی- رسوبی ایران، بخش کـوچکی از کمربنـد ارومیـه دختـر و از لحـاظ متـالوژنی در بخـش بـاختری منطقـه
مس- طلا دار ساوه- کاشان- نایین قرار دارد که در آن نفوذ توده های گرانیتی و دیوریتی منجر به ایجاد مناطق کانه دار شده است. با
توجه به بررسی های انجام گرفته می توان نتیجه گیری کرد که کانی سازی در این منطقه عمدتاً به صورت رگه ای بـوده و بـه روش
پر کردن فضای های خالی انجام گرفته و به طور مستقیم با گسل های موجود در منطقه مرتبط اسـت. رونـد اصـلی کـانی سـازی در
امتداد خاوری- باختری در طول کمتر از 1200متر و عرض کمتـر از 200متـر اسـت و ضـخامت رگـه هـای کانـه دار 1تـا 2متـر
می باشد. از لحاظ کانی شناسی، کانی های مالاکیت و آزوریـت در قسـمت هـای سـطحی و کـانی هـای کالکوپیریـت، کالکوسـیت
بورنیت کوولیت در بخش های عمیق تر منطقه اکتشافی دیده می شود. تجزیه ژئوشیمیایی نمونه های برداشـت شـده از حفـاری هـا
وجود فلزات مس، نقره، سرب، روی و به مقدار کم طلا را نشان می دهد. عیار متوسط مس 5درصد و عیار متوسط نقـره 225ppm
اندازه گیری شده است. با توجه به مطالب فوق می توان گفت که محدوده معدنی جارو یک معدن کوچک مس و نقره می باشد

کلیدواژه‌ها