ارزیابی توان زیست محیطی شهر نیر جهت توسعه شهری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل

3 استاد گروه جغرافیا-ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت شهر نشین و در پی آن گسترش و توسعه فیزیکی شهرها،توجه به چگونگی کنترل توسعه شهرها و لزوم برنامه ریزی برا توسعه آتی شهرها را در راستای اصول توسعه پایدار تبیین میکند. در این تحقیق تعیین مکانها و جهات مناسب توسعه آتی شهر نیر از شهرهای استان اردبیل بر اساس اصول آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گرفته است.تعیین اراضی مناسب توسعه شهری از طریق متغیرهای طبیعی مشتمل بر زمین شناسی،درصدشیب،جهات شیبریالتوپوگرافی،فاصله از گسل ها،کاربری اراضی و شکل زمین و با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)انجام گرفت.بطوری که با استخراج واحدهای محیطی و سنجش آنها بر اساس معیارهای زیست محیطی،توان و استعدادهای بالقوه منطقه براورد گردید و محدوده های مناسب برای توسعه آتی شهر نیز مشخص شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مناسبترین مکان های توسعه شهر در قسمت جنوب محدوده مطالعاتی قرار دارد.همچنین نتایج این مطالعه مشخص نمود که تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و قابلیت سامانه اطلاعات جغرافیایی و استفاده از روش تعیین محدوده مطالعاتی ارنست برگس روش مطوئنی در تعیین مکان های مناسب توسعه شهری می تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها