امکان سنجی استفاده از میکای تلقیح شده با اسید بوریک و شیشه برای جلوگیری از نشت و اختلاط گازهای مصرفی در پیلهای سوختی دما بالا

نویسندگان

1 دکتری مهندسی مواد-دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده

در این پژوهش،امکان استفاده از میکا برای این کاربرد مورد بررسی قرار گرفت.ابتدا از گسکت میکایی شامل فلس های کوچک میکای فلوگوپیت که توسط مواد آلی به یکدیگر چسبیده بودند استفاده و عملکرد آن در جلوگیری از نشت گاز در دستگاه مخصوصی که عملکرد پیل سوختی را شبیه سازی میکند(در اتمسفر هوا،دمای 800 °C و به مدت زمان 100 ساعت) بررسی شد.به دلیل حرارت دهی میکا در حین سرویس،این چسب ها از گسکت خارج و حفرات به جا مانده به عنوان مسیر نشت عمل کردند.این مسیر نشت توسط اسیدبوریک پر شده و عملکرد میکا تا میزان 20 % بهبود یافت.مسیر اصلی نشت(فصل مشترک میکا و اجزای مجاور)به کمک لایه ای از جنس شیشه پر شده و عملکرد موفقیت آمیزی در استفاده از میکا به همراه لایه شیشه ای در پیشگیری از نشت ملاحظه شد.

کلیدواژه‌ها