ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از روش کنت مولبایر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام ایم مطالعه استخراج ریسک های محیط زیستی منتج از خط لوله انتقال گاز دلیجان-قزوین بر محیط زیست اطراف آن با استفاده از روش کنت مولبایر می باشد.در روش کنت مولبایر شاخص مجموع،معرف احتمال وقوع خطر و فاکتور نشت،مبین شدت اثر می باشد.نمره نهایی خطر نسبی در روش کنت مولبای از تقسیم شاخص مجموع بر فاکتور نشت حاصل می شود.با توجه به نتایج 32%خط لوله سطح ریسک بسیار زیاد،11%خط لوله ربسک زیاد،23%خط لوله سطح ریسک متوسط و 34%از کل خط لوله دارای سطح ریسک کم می باشد.مهم ترین معیارها و زیر معیارهای تصویر کننده ریسک محیط زیستی در خط لوله مورد مطالعه عبارتند از:سطح فعالیت زیاد،عمق پوشش نامناسب،نبود آموزش کافی،نبود سیستم پیام اضطراری،مجاورت و تقاطع گسل های متعدد با خط لوله،وجود بافت شهری،تراکم جمعیت و وجود مناطق ارزشمند طبیعی ملی.

کلیدواژه‌ها